תקנון תו הנגב - נגב מרקט

תקנון מימוש באתר- תו הנגב

1. התנאים המפורטים להלן מהווים תנאי שימוש מחייבים לשימוש באתר תו נגב ובתו נגב  (להלן  כל אחד מהנ”ל– “תו“). השימוש בתו, הינו בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

2. תנאי תקנון אלו, יחולו על רוכש התו (להלן – “רוכש התו“) ועל האוחז בתו (להלן- “האוחז בתו“).

3. בנוסף, הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה בתו כהגדרתו לעיל ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות התו, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין נגב מרקט כהגדרתה להלן. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

4. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

5. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

6. כללי

    6.1. התו מונפק על ידי חברת מדבר תשעשרה נגב מערבי ח.פ 516095874  מרחוב ברזיל 3 ת”א (להלן – “נגב מרקט“).

    6.2. נגב מרקט שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תקנון זה, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ללא צורך בהודעה מוקדמת או קבלת הסכמת רוכש התו ו/או אוחז התו, באחריות רוכש התו ו/או האוחז התו לקרוא את התנאים במצורפים לתו, ותנאי תקנון זה (להלן – “תנאי השימוש בתו“) ולרוכש התו ו/או אוחז בתו לא תהיה טענה בעניין.

    6.3. כל שינוי בתנאי השימוש בתו יחול מרגע פרסומו על כל  רוכש התו ו/או אוחז בתו וכל שימוש בכרטיס על ידי רוכש התו ו/או אוחז התו לאחר ביצוע השינויים האמורים ייחשב הסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי רוכש התו ו/או אוחז בתו.

    6.4. תנאי השימוש מצויים בתקנון המופיע באתר XXXX והינם חובה לעיון והסכמה ע”י רוכש הכרטיס ו/או אוחז בכרטיס. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בכרטיס לכל מטרה שהיא.

7. תנאי השימוש בתו

    7.1. נגב מרקט תהא רשאית להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות בתו ו/או לבטל מכירתו, ללא צורך במתן התראה מוקדמת, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

    7.1.1. אם לדעת נגב מרקט רוכש התו ו/או אוחז בתו מסר במתכוון פרטים שגויים.

    7.1.2. בנסיבות בהן רוכש התו ו/או אוחז בתו עשה או עושה שימוש האסור לפי תנאי השימוש ו/או שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים ו/או ללקוחות אחרים ו/או באופן המהווה עוולה אזרחית ו/או עבירה פלילית ו/או באופן המעורר חשד סביר ו/או רוכש התו ו/או אוחז בתו פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתנאי השימוש בתו ו/או בתקנון;

    7.1.3. אם לדעת נגב מרקט רוכש התו ו/או אוחז בתו ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בנגב מרקט או בצדדים שלישיים כלשהם;

    7.1.4. אם לדעת נגב מרקט רוכש התו ו/או אוחז בתו עשה שימוש בתו לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

    7.1.5. אם רוכש התו ו/או אוחז בתו הפר איזה מתנאי השימוש בתו;

    7.1.6. אם כרטיס האשראי שברשות רוכש התו נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

    7.2. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של רוכש התו ו/או אוחז בתו לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה. כל שימוש של רוכש התו ו/או אוחז בתו, בניגוד להוראות נגב מרקט ו/או בניגוד לתנאי שימוש אלה ו/או בניגוד להוראות כל דין, יזכה את נגב מרקט ו/או צדדים שלישיים בעלי זכויות בשירותים ובתכנים לפי העניין, בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון זה כלפי רוכש התו ו/או אוחז בתו וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות נגב מרקט ו/או צדדים שלישים בעלי זכויות בשירותים ובתכנים על פי כל דין. 

8. אופן רכישת התו

    8.1. התו יימכר לאחר השארת הפרטים באתר תו הנגב ולאחר פניה ישירה של נגב מרקט אל הלקוח לסגירת הסכם כמות התווים ואופי המוצרים,  רוכש התו יידרש למלא את שמו, שם החברה, פרטי החברה, ת.ז/ח.פ , טלפון, כתובת מייל ופרטי כרטיס אשראי.

    8.2. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי של רוכש התו יקבל רוכש התו הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש רוכש התו ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של נגב מרקט להסדיר את אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברת האשראי של רוכש התו לביצוע העסקה ע”י רוכש התו. לא פעל רוכש התו להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה נגב מרקט זכאית לבטל את רכישת התו ולחסום אותו.

    8.3. אם חברת האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיך תבוטל רכישת הכרטיס והכרטיס ייחסם ולנגב מרקט תהיה במקרה כזה הזכות לחייב אותך בדמי ביטול של 5% ממחיר הכרטיס או בסך של 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים, הכול כפי שיפורט בסעיף ‏15 להלן.

    8.4. נגב מרקט תהיה רשאית לעדכן מעת לעת את כמות המינימום של התווים או את כמות המקסימום של התווים הניתנים לרכישה.

9. אספקת המוצרים

אספקת המוצרים/השירותים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי השימוש של בית העסק כפי שיופיע בלחיצה על הקישור למוצר או לשירות הספציפי (להלן: “הקישור”). אספקת המוצרים/השירותים תבוצע על ידי בתי העסק ובאחריותם הבלעדית בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי השימוש ובקישור.

10. עלות השירות

    10.1. כל רוכש תו יישא בעלות בה בחר עבור שוויו של הכרטיס. שווי התו כולל מע”מ כדין.

11. מימוש התווים

    11.1. התו מזכה עד לגובה הסכום שטעון בו כדין ועד לתאריך תוקף התו (12 חודשים מיום קבלת התו).

    11.2. התו אינו המיר למזומן.

    11.3. לא יינתן עודף כספי על יתרת הסכום שנותר בתו אף אם לא נעשה בו שימוש או נעשה בו שימוש חלקי בלבד.

    11.4. במקרה של אובדן /גניבה התו, דינו כדין אובדן מזומנים, התו לא יוחלף ולא תינתן כל תמורה או פיצוי בגינו.

    11.5. תו פגום/מזויף לא יכובד.

    116. התו אינו תו חיוב כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב, התשמ”ו – 1986.

    11.8. מימוש התו יהיה כפוף להוראות כל דין.

    11.9. לא ניתן לעשות שימוש בתו על מנת לשלם חוב קודם לבית העסק או לשלם תשר (טיפ), אלא אם צוין אחרת במפורש או אם הדבר אושר על ידי בית העסק, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

    11.10. לכל תו תיקבע תקופת מימוש מקסימאלית במסגרתה תוכל לממשו. באחריותך המלאה והבלעדית למימוש התו לכל המאוחר עד לתום תקופה זו. לאחר תקופה זו אין לתו כל תוקף ותאבד את זכאותך לצרוך המוצר או השירות כמפורט בו או לקבל החזר כספי כלשהוא או תמורה בין כספית ובין אחרת ומבלי שתהא זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בשל כך.

    11.11. לא ניתן יהיה לשלם באמצעות התו עלויות טיפול ומשלוח.

    11.12. התו אינו מהווה הזמנת מקום בבית העסק (למשל, הזמנת שולחן במסעדה), כאשר הדבר נדרש.    

 11.13. שמות העסקים עשויים להשתנות בהתאם למדיניות נגב מרקט.

12. אחריות

    12.1.  נגב מרקט מאפשרת לך לרכוש באמצעות התו מוצרים ושירותים שונים של מיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים הפועלים בנגב המערבי בדרך נוחה ומהירה. עם זאת, נגב מרקט אינה היצרן או היבואן או הקמעונאי של המוצר שרכשת באמצעות התו. לפיכך, ומבלי לגרוע באמור בתקנון זה, נגב מרקט ו/או מי מטעמה אינם אחראים על השירות והאחריות למוצרים ו/או השירותים שנרכשו באמצעות התו לאחר מכירתם, לרבות לאחריות בגינם, תיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף, ולמעט כקבוע על פי דין. האחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על בתי העסק.

    12.2. נגב מרקט אינה מספקת מוצרים או שירותים כלשהם ואינה אחראית על מכירת מוצרים או שירותים כלשהם אלא על הנפקת התווים של עסקים שונים.

    12.3. תיאור ו/או מידע על בתי עסק, חנויות ועל מוצרים הינו באחריות בתי העסק המתארים ו/או המוסרים מידע זה ולא תחול כל אחריות בהקשר זה על נגב מרקט.

    12.4. תנאי המימוש הינם באחריות בתי העסק, ולנגב מרקט לא תהיה כל אחריות בנוגע לאופן מימוש התו.

    12.5. בית העסק הינו האחראי הבלעדי לשירותים, למוצרים ולמערכות, ונגב מרקט לא תשא באחריות לנזקים מכל סוג שהוא, שיגרמו לרוכש התו ו/או אוחז בתו ו/או לכל צד שלישי, הקשורים במישרין ו/או בעקיפין עם השירותים ו/או אופן הענקתם ו/או עם התכנים שיינתנו במסגרתם ו/או מערכות נגב מרקט ו/או פעולתן, באופן ישיר ו/או עקיף.

    12.6. נגב מרקט לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים ובבתי העסק שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים הניתנים בתווים.

13. כללי

    13.1. תוקף התו הינו 12 חודשים, בכפוף לכל דין. תוקף התו יופיע יחד עם קבלת פרטי התו במייל פרטי לאוחז בתו.

     13.2. לא יינתן החזר כספי או פיצוי בגין אי מימוש, אובדן או גניבה של התו.

    13.3. עדכונים ושינויים – בתי העסק עלולים להשתנות מעת לעת. לפני רכישה ו/או בעת קבלת התו, יש להתעדכן באתר בעמוד ‘עדכונים ושינויים.

14. דרכי פנייה לנגב מרקט (שירות לקוחות)

    14.1. בכל שאלה ו/או בעיה הקשורה לתו הנגב תוכל לפנות ישירות לשירות הלקוחות של נגב מרקט מספר: 079-5729393 בשעות הפעילות ימי חול בין השעות: 08:00-16:00 כמו-כן, תוכל לפנות אלינו באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני  hedvag@negev19.com.

    14.2.בכל שאלה ו/או בעיה הקשורה בבית העסק, יש לפנות ישירות אליו.

15. מדיניות ביטולים והחזרה:

    15.1. הוראות סעיף זה מתייחסות לביטול רכישת התו, לא לביטול רכישת מוצרים או שירותים תוך שימוש בתו. לביטול רכישת מוצרים או שירותים, יש לפנות לבית העסק ועל ביטול שכזה יחולו תנאי בית העסק, החוק והדין לגבי מערכת היחסים שבינך לבין בית העסק. על נגב מרקט לא תחול כל אחריות בגין ביטול רכישת כל המוצר ו/או שירות שנרכשו מבית העסק תוך שימוש בתו.

    15.2. רוכשי התווים יכולים לבטל את רכישת התוים בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010. ניתן לבטל את רכישת התו תוך 14 ימים מיום רכישתו, כל עוד לא נעשה כל שימוש בתו. עם ביטול העסקה כאמור, יבוטל התו ולא ניתן יהיה לממשו. עם ביטול העסקה, נגב מרקט תגבה מהצרכן דמי ביטול של 5% משווי התו או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. במידה והעסקה לרכישת התו בוצע בכרטיס אשראי ונגב מרקט שילמה תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי, נגב מרקט תהיה רשאית לחייבך גם בתשלום זה.

    15.3. רק הלקוח המשלם את התו יכול לבטל את רכישת התו.

    15.4. עם זאת, אין באמור כדי לפגוע מזכותה של נגב מרקט לתבוע את נזקיה כאמור בסעיף 14ה(ג) לחוק הגנת הצרכן.

    15.5. עם ביטול העסקה, יבוטל התו ולא ניתן יהיה לממשו בבתי העסק.

16. מדיניות פרטיות

    16.1. כדי לרכוש את התו, תתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

    16.2. נגב מרקט תפעל, כמיטב יכולתה, לאבטחת פרטים אלו, לשם שמירה על פרטיותך. עם זאת, נגב מרקט אינה יכולה להבטיח כי מערכותיה חסינות בפני פריצות ו/או חדירות בלתי מורשות למערכותיה, ובמקרה כאמור לא תהיה לרוכש התו כל טענה בעניין.

    16.3. נגב מרקט, מנהליה, עובדיה, כל הפועלים מטעמה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים והתכנים לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם, ישירים עקיפים או תוצאתיים, שיגרמו או העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, לרוכש התו ו/או לצד ג’ כתוצאה מפריצה ו/או חדירה בלתי מורשים למערכותיה של נגב מרקט.

    16.4. לרוכש התו והאוחז בתו ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר במועד רכישת התו ו/או הנובעים מפעילותו עם התו ובכלל זה מידע שנאסף אודות האוחז בתו במהלך רכישותיו, ייאגרו במאגרי המידע של נגב מרקט. ברכישתו של התו ושימוש בו האוחז בתו מאשר לנגב מרקט לאגור מידע כאמור וככל שנגב מרקט תמכור את פעילותה או שיימכרו מניותיה לאחר, להעביר את הפרטים לרוכש.

    16.5. מעבר לשימוש הנ”ל נגב מרקט מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם. אולם, נגב מרקט שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודות רוכש התו או אודות השימוש של האוחז בתו, ללא מתן הודעה מוקדמת וללא קבלת הסכמה, בהתקיים אחד ו/או יותר מהמקרים הבאים: 1) לצורך ציות לדרישות הדין ו/או על מנת למלא אחר צו של בית משפט/רשות מוסמכת; 2) להגן על זכויותיה של נגב מרקט ו/או מי מטעמה ו/או צדדים שלישיים; 3) לאכוף את תנאי שימוש אלו; 4) לספק את השירות; 5) לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים; 6) לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים שקיימים; 7) לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בכרטיס; 8) לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע. במידה ונגב מרקט תחשוף מידע אישי אודות הרוכש התו ו/או אוחז התו, תעשה נגב מרקט את כל המאמצים שביכולתה לעשות זאת תוך שמירה על פרטיותו של האוחז והרוכש בתו ככל שניתן בנסיבות העניין.

    16.6. נגב מרקט נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה /או הנובעים מכוח עליון, נגב מרקט לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לרוכש/אוחז בכרטיס ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה כל שתקבע בבית המשפט) של נגב מרקט.

    16.7. נגב מרקט תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו”ב) במטרה לשפר את פעילותה והשירותים אשר היא מציעה, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.

16.8. באפשרותך לבקש גישה, עדכון או מחיקה בהתאם לחוק, של מידע המאפשר זיהוי אישי שאספנו עליך. כדי לממש זכות זו, עליך לשלוח אימייל לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: hedvag@negev19.com עם פרטים שיאפשרו לנו לאמת את זהותך. ככל שיימחק מידע כאמור ייתכן ולא יתאפשר לך לעשות שימוש בשירות.

    16.9.  רכישת התו ומילוי פרטייך מהווה הסכמה מפורשת מצדך לקבלת דיוורים ישירים ודברי פרסומת מאת מנהל האתר, בין היתר באמצעות פקס, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי או הודעת מסר קצר (SMS). תוכל בכל עת להסיר את פרטיך מרשימת הדיוור הישיר ו/או לבטל את קבלת דברי הפרסומת באמצעים המנויים לעיל, וזאת על ידי פניה למנהל האתר בכתובת הדואר האלקטרוני hedvag@negev19.com בכל מקרה, עדיין נוכל לשלוח לך הודעות שהדין אינו מונע מאיתנו לשלוח לך אותן, למרות סירובך.

    16.10.בקשה לביטול הרשמה יש לשלוח בכתב לדואר האלקטרוני hedvag@negev19.com. 

לאחר ביטול הרשמה ימחקו מרשימת התפוצה כל הפרטים האישיים השמורים אצל נגב מרקט, לרבות כתובת הדואר האלקטרונית.

16.11. שינויים במדיניות הפרטיות: אנו רשאים לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת. במקרה של שינוי נוהלי הפרטיות שלנו, נשנה מסמך זה כך שתוכל לדעת איזה מידע אנחנו אוספים, כיצד אנחנו עשויים להשתמש בו ובפני מי אנחנו עשויים לחשוף אותו. נודיע לך על כל שינוי מהותי במדיניות פרטיות זו על-ידי פרסום הודעה בולטת בשירות שלנו. מומלץ לעיין בהצהרה זו מדי פעם כדי לקבל מידע על האופן שבו אנו מגנים על המידע שלך.

17. קניין רוחני

    17.1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, סודות מסחריים ומידע חסוי, בכל חומר שנ/יערך ו/או י/פותח על ידי נגב מרקט הם/יהיו קניינה הבלעדי והמלא של נגב מרקט.

    17.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר בכתובת XXXX, לרבות אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר זה ולרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו   (logo)  וכן עריכתם והצגתם של אלה לרבות השירותים והתכנים שבאתר זה, כולל טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות, הינם רכושה של בנגב מרקט מי ו/או ניתנו לה רישיון על ידי צדדים שלישים, ומוגנים ע”י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל, וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות לנגב מרקט ו/או לצדדים שלישיים בהתאמה.

    17.3. רוכש התו ואוחז התו אינו רשאי לשנות, להעתיק, להעביר, לאחסן, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להעניק רשיונות, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסה חוזרת, להעביר או למכור את השירותים ו/או התכנים, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא ללא רשות מפורשת של נגב מרקט בכתב ומראש.

    17.4. אין בהצגת מוצרים ו/או שירותים המפורסמים על גבי התו משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע”י נגב מרקט.

18. הגבלת אחריות

    18.1. אחריותם של נגב מרקט, עובדי נגב מרקט, מנהליה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים בתו, מוגבלת בזאת לאספקת התו ותפעולו בלבד, וזאת בהתאם להוראות הדין ותנאי שימוש אלה.

    18.2. רוכש התו ו/או האוחז בו, מסכים בזאת במפורש, כי בכל מקרה שבו תוטל אחריות ו/או חבות כלפי נגב מרקט, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים, הרי שתרופתו היחידה, המלאה והסופית של רוכש התו ו/או האוחז בו, תוגבל לאספקה חוזרת, זהה או דומה, של השירותים הניתנים על ידי נגב מרקט ונשוא הטענה ו/או החזר כספי של עלותם בלבד, ולא מעבר לכך. ידוע לרוכש התו ו/או האוחז בו כי נגב מרקט הסכימה להתקשר עימו על בסיס הגבלת אחריות זו וכי היא מסתמכת על כך.

    18.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נגב מרקט, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים לא יהיו אחראים בשום אחריות ו/או חבות לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום, מכל מין וסוג, שייגרמו עקב נסיבות מעבר לשליטתם, ובכלל זאת, כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מחסור במקורות סבירים להספקה של ציוד חיוני למערכת, מעשה או מחדל של מפ”א או מפעיל סלולרי או מגבלות שהוטלו על ידם, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, ואמצעים למניעת הונאה.

19. שיפוי

    19.1. רוכש התו ו/או האוחז בו מתחייב לפצות ו/או לשפות את נגב מרקט, מנהליה עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכ”ט עו”ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות החוק על ידי רוכש התו ו/או האוחז בו, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות החוק על ידי רוכש התו ו/או האוחז בו. למען הסר ספק מובהר כי, אחריות רוכש התו ו/או האוחז בו במקרה של התרחשות איזה מהמקרים המפורטים לעיל, כוללת גם נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, מקריים ו/או מיוחדים, לרבות פגיעה בשם הטוב, פגיעה במוניטין, אבדן הכנסה, אבדן נתונים ואבדן רווחים. אין בשיפוי הנ”ל בכדי לגרוע מסעדי בנגב מרקט על פי כל דין.

20. שונות

    20.1. הדין החל על הסכם זה ועל השימוש בתו הינו הדין הישראלי בלבד, בין שהשימוש בישראל נעשה בישראל ובין שמחוצה לה. בתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו בישראל תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם נושאי הסכם זה ו/או בקשר עם התו. אין בהוראת סעיף זו כדי למנוע מנגב מרקט, על פי שיקול דעתה הבלעדי לנקוט בהליך משפטי כנגד רוכש התו ו/או האוחז בו, מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

    20.2. הצדדים רשאים, אם יסכימו לכך, לקיים הליך אלטרנטיבי של גישור ו/או בוררות לשם פתרון הסכסוך ו/או המחלוקת ביניהם, כאשר הליך זה יתקיים ללא צורך בנוכחות אישית של הצדדים וללא צורך בשמיעת עדים, אלא אם כן יוסכם אחרת בין הצדדים.

    20.3. כל השתהות של נגב מרקט בקיום זכות המגיעה לה ועל פי המפורט לעיל, או הימנעותה של נגב מרקט  מעמידה על זכותה כאמור, לא ייחשבו כוויתור על זכויותיו.

    20.4. כל פטור ו/או העדר אחריות המוקנה לנגב מרקט על פי הוראות תנאי השימוש מוקנה בזאת גם למנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה, וכן כל גורם אחר הקשור באספקת השירותים, כפי שאלו יהיו מעת לעת.

    20.5.  התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע”י נגב מרקט, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

 
אין פריטים בסל!
חזרה לחנות
0

ברוכים הבאים!

התחברות למערכת